HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2021
Proiecte de hotarari
Proiecte de hotarare luna ianuarie 2022
Proiecte de hotarare luna februarie 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din data de 23.02.2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000

Anunt 2610/17.02.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Girov pentru data de 23.02.2022 , ora 15.00 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind instituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitude în favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra unor terenuri proprietate publică a comunei Girov - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor, conform indicelui de inflaţie pentru contractele de concesiune şi închiriere ,încheiate pentru suprafeţele de teren dindomeniul privat al comunei Girov şi pentru spaţii cu destinaţia de cabinete medicale şi farmacie, pentru anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor, conform indicelui de inflaţie pentru contractele de închiriere a suprafeţelor de păşune, din domeniul privat al comunei Girov, pentru anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea " Planului de acţiuni de interes local pe anul 2022, pentru persoanele apte de muncă de pe raza comunei Girov, beneficiare ale
prevederilor Legii 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea 4i Programului anual al achiziţiilor publice al comunei Girov, pe anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitaţie publică a păşunilor disponibile , aflate în proprietatea privată a Comunei Girov, judeţul Neamţ - vizualizeaza
Proiecte de hotarare sedinta 28 februarie 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din data de 28.02.2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000

Anunt 3349/25.02.2022 privind convocarea in sedinta de in data a Consiliului Local Girov pentru data de 28.02.2022 , ora 16.00 - vizualizeaza
Proiecte de hotarare sedinta martie 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din luna martie 2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000

Proiect de hotarare privind instituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea SC DELGAZGRID SA asupra unor terenuri propritate publica a comunei Girov - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Girov - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si cladire Baza sportiva - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov din comuna Girov, jud. Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea Listei de repartizarea in vederea locuintelor destinate inchirierii construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea unui ajutor de urgenta - vizualizeaza
Proiecte de hotarare sedinta aprilie 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din luna aprilie 2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000

Proiecte de hotarare pe luna aprilie 2022 - vizualizeaza
Proiecte de hotarare sedinta mai 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din luna mai 2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000

33. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică a suprafeţei de teren de 94 mp, CF 57034,situat în satul Turtureşti, comuna Girov, aflat în intravilanul domeniului privat al comunei Girov, judeţul Neamţ (Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) - vizualizeaza

34.Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune cu nr.8841 din 2.07.2021 ,încheiat între Comuna Girov şi domnul IVAN PETRU, pentru suprafaţa de 5315 mp, teren intravilan din satul Verşeşti ,aflat în domeniul privat al comunei Girov. ( Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

35.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului si cuantumului burselor pe anul şcolar 2021-2022 , semestrul II pentru elevii din unităţile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov.( Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

36.Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului Colectiv de muncă al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov.( Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) - vizualizeaza

37.Proiect de hotărâre privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscal, actelor de executare şi altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. (Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

38. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personalîn cadrul UAT Comuna Girov( Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

39.Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pe anul 2023.(Iniţiator: Primar-Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

40.Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General pentru obiectivul de investiţie- Sistematizare vertical Şcoala Girov, judeţul Neamţ Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

41.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Bugetului Local al Comunei Girov, pe anul 2022.(Iniţiator: Primar-Ciubotar/a Vasile) vizualizeaza

42.Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor necesare desfăşurării activităţii de audit public intern în sistem de cooperare pentru exerciţiul bugetar 2022.(Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

43.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei, bugetare a cornunej Girov, ia data de 31.03.2022(Iniţiator: Primar-Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

44.Proiect de hotărâre privind contribuţia Comunei Girov pentru asociaţiile de dezvoltare intercomunitară pe anul 2022 vizualizeaza

45.Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al comunei Girov, pentru anul 2022 (Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

46.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de transformare a proceselor verbale de contravenţie în muncă în folosul comunităţii. (Iniţiator: Primar-Ciubotaru Vasile) vizualizeaza

47.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţârii obiectivului de investiţii-Modernizarea sistemului de iluminai public strada! în comuna Girov, judeţul Neamţ.
( Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

48.Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investiţie - Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal în comuna Girov, Judeţul Neamţ, conform contractului de lucrări ,semnat cu SC Euro - Audit Service SRL.
(Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

49.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii pentru declararea stării de insolvabilitate a debitelor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. (Iniţiator: Primar-Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

50.Proiect de hotărâre privind privind rezilierea contractelor de comodat încheiate în baza Hotărârilor Consiliului Local privind atribuirea unor loturi de teren , pentru construirea de locuinţe proprietate personală acordat tinerilor în baza Legii 15/2003 (Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza

51.Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică ,în condiţiile legii a suprafeţei de teren de 191 mp, NC 57174, extravilan , aparţinând domeniului privat al comunei Girov judeţul Neamţ (Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) Vizualizeaza

52. Proiect de hotărâre privind privind vânzarea prin licitaţie publică ,în condiţiile legii a suprafeţei de teren de 1629 mp, NC 52138, intravilan , aparţinând domeniului privat al comunei Girov judeţul Neamţ (Iniţiator: Primar- Ciubotaru Vasile ) vizualizeaza
Proiecte de hotarare sedinta iulie 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din luna iulie 2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000

Proiect de hotarare privind aprobarea reconstituirii islazurilor comunale Girov, judetul Neamt, in suprafata de 466.05ha - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie si octombrie 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind vanzare prin licitatie publica a suprafetei de teren de 60mp, CF 53643, situat in satul Versesti, comuna Girov, aflat in intravilanul domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind inchirierea suprafetei de 3000mp pasune, din satul Danesti, proprietate privata a Comunei Girov, judetul Neamt, prin atribuire directa domnului Botlung Constantin - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea unor sume pentru Parohia "Sf. Dimitrie", sat Danesti, comuna Girov - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind acordarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii in intravilan a suprafetei de 120000mp teren si reglementarea urbanistica a intregii suprafete necesare realizarii investitiei CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT, JUDETUL NEAMT - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.06.2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea declasarii a doua mijloace fixe din patrimoniul comunei Girov, valorificate prin doua ecobonusuri - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Bugetului Local al Comunei Girov, pe anul 2022 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind ajustarea-actualizarea devizului general - rest de executat, care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, judetul Neamt" - vizualizeaza
Proiecte de hotarare sedinta august 2022
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr. 52/2003, procedura de consultare publică, privind proiectele de hotare ce urmeaza a fi supuse votului in sedinta din luna august 2022

Propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate, cu privire la acest proiect pot fi depuse la sediul primariei, pe adresa de mail: girov@nt.e-adm.ro sau la nr. de fax:0233.291000


Anunt 13080/11.08.2022 privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului Local Girov pentru data de 18.08.2022 , ora 15.00 - vizualizeaza

Proiect de hotarare privind modificarea limitei intravilanului Caciulesti, comuna Girov - vizualizeaza
An 2021
Registre
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarare
Vizualizeaza
Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2022
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2022
Procesul verbal al sedintei din data de 06.01.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 211.01.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 23.02.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 28.02.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 24.03.2022- vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 31.03.2022 - vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 13.04.2022 - vizualizeaza
Nr.
An
HCL Girov
Tip fiser: pdf
1
2022
HCL 1/06.01.2022 privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetului local a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2021
2
2022
HCL 2/11.01.2022 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT"
3
2022
HCL 3/11.01.2022 privind aprobarea utilizarii excedentuluibugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2021
4
2022
HCL 4/11.01.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile februarie, martie si aprilie 2022
5
2022
HCL 5/11.01.2022 privind instituirea dreptului de uz si servitute in favoarea furnizorului de energie electrica asupra unor terenuri proprietatea publica a comunei Girov
6
2022
HCL 6/23.02.2022 privind instituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea SC DELGAZ GRID SA asupra unor terenuri proprietatea publica a comunei Girov
7
2022
HCL 7/23.02.2022 privind actualizarea taxelor, conform indicelui de inflatie pentru contractele de concesiune si inchiriere, incheiate pentru suprafete de teren din domeniul privat al comunei Girov si pentru spatii cu destinatie de cabinete medicale si farmacie, pentru anul 2022
8
2022
HCL 8/23.02.2022 privind actualizarea taxelor, conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune, din domeniul privat al comunei Girov, pentru anul 2022
9
2022
HCL 9/23.02.2022 privind aprobarea Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2022
10
2022
HCL 10/23.02.2022 privind aprobarea "Planului de actiuni de interes local pe anul 2022 pentru persoanele apte de munca de pe raza comunei Girov, beneficiare ale prevederilor legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare"
11
2022
HCL 11/23.02.2022 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice ale comunei Girov, pe anul 2022
12
2022
HCL 12/28.02.2022 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in propritatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt
13
2022
HCL 13/17.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2021
14
2022
HCL 14/24.03.2022 privind instituirea cu titlu gratuit a dreptului de uz si servitute in favoarea SC DELGAZGRID SA asupra unor terenuri propritate publica a comunei Girov
15
2022
HCL 15/24.03.2022 privind aprobarea modificarii Organigramei si statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov
16
2022
HCL 16/24.03.2022 privind aprobarea programului de aprovizionare a populatiei cu produse alimentare rationalizate in caz de mobilizare sau razboi
17
2022
HCL 17/24.03.2022 privind desemnarea consilierilor locali, membri ai Comisiei pentru evaluarea secretarului general al comunei Girov
18
2022
HCL 18/24.03.2022 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si cladire Baza sportiva
19
2022
HCL 19/24.03.2022 privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov din comuna Girov, jud. Neamt
20
2022
HCL 20/24.03.2022 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov
21
2022
HCL 21/24.03.2022 privind aprobarea Listei de repartizarea in vederea locuintelor destinate inchirierii construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov
22
2022
HCL 22/24.03.2022 privind aprobarea finantarii de la bugetul de stat pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Scoala Gimnaziala Prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamt"
23
2022
HCL 23/24.03.2022 privind asigurarea finantarii de la bugetul local, a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de stat pentru  investitia "Reabilitare Scoala Gimnaziala Prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamt"
24
2022
HCL 24/24.03.2022 privind modificarea HCL nr.98/13.12.2021 privind atestarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Girov, judetul Neamt
25
2022
HCL 25/31.03.2022 privind aprobarea Acordului de parteneriat in vederea realizarii proiectului de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale de interes public judetean in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti, Razboieni, Bodesti, Girov, Dobreni si Garcina din judetul Neamt"
26
2022
HCL 26/13.04.2022 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Deazvoltare Intercomunitara "AquaNeamt" in vederea exercitarii votului
27
2022
HCL 27/13.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta
28
2022
HCL 28/13.04.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile mai, iunie si iulie 2022
29
2022
HCL 29/13.04.2022 privind predarea catre Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei prin Compania Nationala de Investitii C.N.I. S.A. a amplasamentului si asigurarea conditiilor in vederea executarii obiectivului de investitii "Construire cresa mica, sat Tururesti, comuna Girov, judetul Neamt"
30
2022
HCL 30/13.04.2022 privind acordarea unui ajutor de urgenta pentru Irimia George-Aurelian
31
2022
HCL 31/13.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii de finantare prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" pentru obiectivul de investitie "Infiintare sistem de distributie gaze naturale de interes public judetean in comunele Stefan cel Mare, Dragomiresti, Razboieni, Bodesti, Girov, Dobreni, si Garcina din judetul Neamt"
32
2022
HCL 32/31.05.2022 privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 94 mp, CF 57034, situat in satul Turturesti, comuna Girov, aflat in intravilanul privat al comunei Girov, judetul Neamt
33
2022
HCL 33/31.05.2022 privind rezilierea contractului de concesiune cu nr. 8841 din 02.07.2021, incheiat intre Comuna Girov si domnul Ivan Petru, pentru suprafata de 5315 mp, teren intravilan din satul Versesti, aflat in domeniul privat al comunei Girov
34
2022
HCL 34/31.05.2022 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2021-2022, semestrul II pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov
35
2022
HCL 35/31.05.2022 privind aprobarea Contractului Colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov
36
2022
HCL 36/31.05.2022 privind procedura de comunicare a actelor administrative fiscale, actelor de executare si altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanta
37
2022
HCL 37/31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului privind protectia datelor cu caracter personal in cadrul UAT Comuna Girov
38
2022
HCL 38/31.05.2022 privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2023
39
2022
HCL 39/31.05.2022 privind aprobarea rectificarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
40
2022
HCL 40/31.05.2022 pentru aprobarea fondurilor necesare desfasurarii activitatii de audit public intern in sistem de cooperare pentru exercitiul bugetar 2022
41
2022
HCL 41/31.05.2022 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 31.03.2022
41
2022
HCL 42/31.05.2022 privind contributia UAT Comunei Girov pentru asociatiile de dezvoltare intercomunitara pe anul 2022
43
2022
HCL 43/31.05.2022 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2022
44
2022
HCL 44/31.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de transformare a proceselor verbale de contraventie in munca in folosul comunitatii
45
2022
HCL 45/31.05.2022 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie "Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal in Comuna Girov, judetul Neamt" conform contractului de lucrari semnat cu SC Euro-Audit Service SRL
46
2022
HCL 46/31.05.2022 privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii "Modernizarea sistemului de iluminat public stradal in comuna Girov, judetul Neamt"
47
2022
HCL 47/31.05.2022 privind aprobarea procedurii privind declararea starii de insolvabilitate a debitelor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.265 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare
48
2022
HCL 48/31.05.2022 privind rezilierea contractelor de comodat incheiate in baza Hotararilor Consiliului Local privind atribuirea unor loturi de teren, pentru construirea de locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003
49
2022
HCL 49/31.05.2022 privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 191 mp, NC 57174,extravilan, apartinand domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt
50
2022
HCL 50/31.05.2022 privind vanzarea prin licitatie publica a suprafetei de 1629 mp, NC 52138,intravilan, apartinand domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt
51
2022
HCL 51/31.05.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020"
52
2022
HCL 52/31.05.2022 privind aprobarea cuantumului orar al compensatiei in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interbentii si la celelalte activitati prevazute in programul serviciului de urgenta voluntar pentru voluntarii din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Girov, judetul Neamt
53
2022
HCL 53/24.06.2022 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA-IFN, cu aprobarea comisionului de garantare, pentru proiectul obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud Neamt"
54
2022
HCL 54/30.06.2022 privind modificarea si completarea HCL 12/28.02.2022 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in propritatea privata a comunei Girov, judetul Neamt
55
2022
HCL 55/30.06.2022 privind aprobarea conditiilor de acces pe drumurile publice din comuna Girov, cuprinse in ACORDUL DE REABILITARE, incheiat intre comuna Girov si SC DRUPO NEAMT, pentru tranzitarea drumurilor de acces locale si comunale privind realizarea investitiei - Lucrari pentru decolmatare, regularizare ai reprofilare albie minora, prin exploatare de agregate minerale in perimetrul Doina, rau Cracau centrul albiei, extravilan Girov, judetul Neamt
56
2022
HCL 56/30.06.2022 privind aprobarea modificarii Strategiei de dezvoltare locala pe perioada 2021-2027, comuna Girov
57
2022
HCL 57/30.06.2022 privind aprobarea proiectului "Dezvoltarea infrastructurii ITS in Comuna Girov, judet Neamt", finantat prin PNRR, componenta C10-Fondul local, investitia I.1.2
58
2022
HCL 58/30.06.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
59
2022
HCL 59/30.06.2022 privind aprobarea utilizarii excedentului institutiei publice subordonate ale bugetului institutiei publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2021
60
2022
HCL 60/13.07.2022 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul de investitie "Sistematizare verticala Scoala Girov, judetul Neamt"
61
2022
HCL 61/28.07.2022 privind aprobarea reconstituirii islazurilor comunale Girov, judetul Neamt, in suprafata de 466.05ha
62
2022
HCL 62/28.07.2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile august, septembrie si octombrie 2022
63
2022
HCL 63/28.07.2022 privind vanzare prin licitatie publica a suprafetei de teren de 60mp, CF 53643, situat in satul Versesti, comuna Girov, aflat in intravilanul domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt
64
2022
HCL 64/28.07.2022 privind inchirierea suprafetei de 39.49ha pasune, din satul Gura Vaii,cu NC54765 , prin atribuire directa catre Misu Mariana PFA , proprietate privata a Comunei Girov, judetul Neamt
65
2022
HCL 65/28.07.2022 privind inchirierea suprafetei de 3000mp pasune, din satul Danesti, proprietate privata a Comunei Girov, judetul Neamt, prin atribuire directa domnului Botlung Constantin
66
2022
HCL 66/28.07.2022 privind acordarea unor sume pentru Parohia "Sf. Dimitrie", sat Danesti, comuna Girov
67
2022
HCL 67/28.07.2022 privind acordarea Planului Urbanistic Zonal in vederea introducerii in intravilan a suprafetei de 120000mp teren si reglementarea urbanistica a intregii suprafete necesare realizarii investitiei CONSTRUIRE SEDIU NOU PENTRU SPITAL JUDETEAN DE URGENTA PIATRA NEAMT, JUDETUL NEAMT
68
2022
HCL 68/28.07.2022 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.06.2022
69
2022
HCL 69/28.07.2022 privind aprobarea declasarii a doua mijloace fixe din patrimoniul comunei Girov, valorificate prin doua ecobonusuri
70
2022
HCL 70/28.07.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului Local al Comunei Girov, pe anul 2022
71
2022
HCL 71/28.07.2022 privind ajustarea-actualizarea devizului general - rest de executat, care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"
72
2022
HCL 72/28.07.2022 privind imputernicirea Primarului Comunei Girov in vederea negocierii si semnarii Contractului Colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Girov
73
2022
HCL 73/18.08.2022 privind modificarea limitei intravilanului Caciulesti, comuna Girov
74
2022
HCL 74/18.08.2022 privind asumarea/neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programului pentru scoli", pentru anul scolar 2022-2023
75
2022
HCL 75/18.08.2022 privind aprobarea modificarii bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
76
2022
HCL 76/29.08.2022 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov petru anul 2022
77
2022
HCL 77/29.08.2022 privind modificarea HCL 44/16.06.2017 privind punerea la dispozitia proiectului "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt in perioada 2014-2020 a terenului pentru constructia/extinderea/ reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
78
2022
HCL 78/29.08.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
79
2022
HCL 79/19.09.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
80
2022
HCL 80/19.09.2022 privind infiintarea si delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea cainilor fara stapan din comuna Girov, judetul Neamt
81
2022
HCL 81/19.09.2022 privind care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Popa Eugen-Gabriel si vacantarea locului de consilier local
82
2022
HCL 82/30.09.2022 privind aprobarea modificării Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2022
83
2022
HCL 83/30.09.2022 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2022
84
2022
HCL 84/11.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Neamt" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1/I.1.2 si a cheltuielilor legate de proiect
85
2022
HCL 85/25.10.2022 prin care se act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului STAN IOAN-FLAVIUS şi vacantarea locului de consilier local
86
2022
HCL 86/25.10.2022 privind rezilierea contractului de închiriere nr.7167 din 31.05.2018 , încheiat între Comuna Girov şi domnul NĂDĂŞANU VASILE, pentru suprafaţa de 15 ha păşune situată în satul Gura Văii- Deal ,aflat în domeniul privat al comunei Girov
87
2022
HCL 87/25.10.2022 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu demolare CI şi construire locuinţă din satul Boţeşti, comuna Girov pentru beneficiar Cristea Alexandru
88
2022
HCL 88/25.10.2022 privind darea în folosinţă definitivă 100 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Girov, pentru amplasarea a 99 stâlpi necesari realizării lucrărilor" Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Girov, judeţul Neamţ"
89
2022
HCL 89/25.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile Noiembrie, Decembrie 2022 şi Ianuarie 2023
90
2022
HCL 90/25.10.2022 privind aprobarea modificării Bugetului local al Comunei GIROV, pe anul 2022
91
2022
HCL 91/25.10.2022 privind aprobarea schimbului de locuinţă pentru tineri din fonduri ANL , deţinută prin contract de închiriere de către doamna RACARU ALEXANDRA-MĂDĂLINA, cu o locuinţă vacantă
92
2022
HCL 92/25.10.2022 privind aprobarea Listei de repartizare in vederea atribuirii locuinţelor destinate inchirierii construite din fonduri ANL, aflate in administrarea Consiliului Local al comunei Girov
93
2022
HCL 93/25.10.2022 privind completarea şi modificarea Programului Anual al Achiziţiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2022
94
2022
HCL 94/25.10.2022 privind retragerea comunei Poiana Teiului din cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamţ şi modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ"
95
2022
HCL 95/25.10.2022 privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT Girov si participarea Consiliului Local Girov la cofinantarea pentru "Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020 "
96
2022
HCL 96/25.10.2022 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apa si apa uzata, conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judeţul Neamţ, in perioada 2014-2020"
97
2022
HCL 97/25.10.2022 privind acordarea unui mandat special
98
2022
HCL 98/25.10.2022  privind instituirea de restricţii de circulaţie cu limitare de tonaj pe sectoarele de drumuri comunale şi străzi din satele comunei Girov
99
2022
HCL 99/25.10.2022 privind darea în folosinţă permanentă a 0,40 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Girov, în scopul realizării lucrărilor"Spor putere alimentare cu energie electrică "Pensiunea Elena" , în localitatea Turtureşti , comuna Girov, pe toată durata existenţei instalaţiilor electrice proiectate
100
2022
HCL 100/25.10.2022 privind modificarea HCL nr. 50 din 31.05.2022 privind vânzarea prin licitaţie publică în condiţiile legii a suprafeţei de teren de 1629 mp, NC 52138, intravilan , aparţinând domeniului privat al comunei Girov, judeţul Neamţ
101
2022
HCL 101/25.10.2022 privind aprobarea darea în folosinţă gratuită şi încheierea unui contract pentru un spaţiu de 17 mp din anexa primăriei Girov, către Asociaţia Ţinutul Răzeşilor (GAL)
102
2022
HCL 102/21.11.2022 pentru modificarea HCL nr.88/25.10.2022
103
2022
HCL 103/21.11.2022 pentru modificarea HCL nr.99/25.10.2022
104
2022
HCL 104/21.11.2022 privind imputernicirea domnului Renghes Silviu, reprezentant legal al SC RENGHES CON SRL sa reprezinte Comuna Girov la diferite institutii, ca persoana desemnata cu responsabilitati in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului
105
2022
HCL 105/21.11.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
106
2022
HCL 106/21.11.2022 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 30.09.2022
107
2022
HCL 107/21.11.2022 privind alocarea unor sume de bani pentru diferite activitati social-culturale din capitolul "Cultura, recreere si religie ", cod 67.02, pe anul 2022
108
2022
HCL 108/21.11.2022 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
109
2022
HCL 109/05.12.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2022
111
2022
HCL 111/22.12.2022 privind abrogarea HCL nr.98/25.10.2022 privind instituirea unor restrictii de circulatie cu limitare de tonaj pe sectoarele de drumuri comunale si strazi din satele comunei Girov
112
2022
HCL 112/22.12.2022 privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul "Ecosistem digital interconectat si integrat in cadrul Judetului Neamt" in cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.1/I.1.2 si a cheltuielilor legate de proiect
113
2022
HCL 113/22.12.2022 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 15.12.2022
114
2022
HCL 114/22.12.2022 privind aprobarea modificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2023
115
2022
HCL 115/22.12.2022 privind aprobarea devizului general pentru obiectivul de investitie "Modernizare Sistem de Iluminat Public stradal in Comuna Girov, judetul Neamt" conform contractului de lucrari semnat de SC Euro-Audit Service SRL
116
2022
HCL 116/29.12.2022 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar 2023-2024 a Scolii Gimnaziale "Prof. Gheorghe Dumitreasa", comuna Girov, judetul Neamt

  COMUNA GIROV

  str.Calea Romanului, nr.337


  Loc Girov, jud. Neamț

  girov @ nt.e-adm . ro

  www.girov.ro

  Newsletter