HOTĂRÂRILE CONSILIULUI LOCAL

An 2021
Proiecte de hotarari
Proiecte de hotarare luna ianuarie 2021
Sedinta 08.01.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domului Avasiloaiei Nicoale-Ciprian si vacantarea locului de consilier local

Vizualizeaza

2

Proiect de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetului local a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2020

Vizualizeaza

3

Proiect de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren extravilan, in suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov

Vizualizeaza


Sedinta 29.01.2021

Nr.crt

Document

Pdf

1

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 87/18.12.2020 privind aprobarea actualizării inventarului domeniului public al comunei Girov, județul Neamt

Vizualizeaza

2

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Girov, în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"

Vizualizeaza

3

Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență

Vizualizeaza

4

Proiect de hotărâre privind darea în folosință definitivă a 49 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Girov, pentru a amplasarea stâlpilor necesari realizării lucrărilor " Construire rețea fibră optică în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț"

Vizualizeaza

5

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 doamnei Miron Andreea-Ioana

Vizualizeaza

6

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Radu Constantin

Vizualizeaza

7

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Sergiu Ilie

Vizualizeaza

8

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Bandrabula Ioan Marius

Vizualizeaza

9

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Sava Alexandru-Andrei

Vizualizeaza

Proiecte de hotarare luna februarie 2021
Sedinta 17.02.2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 1969/16.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 17.02.2021, ora 15.00

VizualizeazaSedinta 24.02.2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 2074/17.02.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 24.02.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

2 Proiecte de hotarari Vizualizeaza


Proiecte de hotarare luna martie 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 3805/24.03.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 30.03.2021, ora 15.30

Vizualizeaza

Proiecte de hotarare luna aprilie 2021
Sedinta 05.04.2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 4408/02.04.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 05.04.2021, ora 16.00

Vizualizeaza

2 Proiecte de hotarare Vizualizeaza


Sedinta 23.04.2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Proiecte de hotarare nr 36-39

Vizualizeaza

Proiecte de hotarare luna mai 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 5995/07.05.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 13.05.2021, ora 15.30

Vizualizeaza

Proiecte de hotarare luna iunie 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 8122/16.06.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 24.06.2021, ora 15.30

Vizualizeaza

2 Dispozitia 105/16.06.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pentru data de 24.06.2021, orele 15.30 Vizualizeaza
3 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUANEAMT" Vizualizeaza
4 Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii prin incerdintare directa catre domnul Ivan Petru, a suprafetei de 5315 mp, cu NC55589 teren curti constructii, situat in intravilanul satului Versesti, din domeniul privat al comunei Girov Vizualizeaza
5 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.33 din 30.03.2021, privind instituirea taxei de habitat cu destinatie si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov Vizualizeaza
6 Proiect de hotarare privind aprobarea actualizarii bugetului indicativ si a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie "Amenajare Spatiul Public de Agrement - Teren de Sport in satul Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
7 Proiect de hotarare privind solicitarea de prelungire din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aparobarea comisionului de garantare , pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud. Neamt" Vizualizeaza
Proiecte de hotarare luna iulie 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 9925/23.07.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 30.07.2021, ora 14.00

Vizualizeaza

Proiecte de hotarare luna august 2021
Vizualizeaza
Proiecte de hotarare luna septembrie 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 12899/22.09.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 29.09.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

2 Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.25/30.03.2021 aprobarea taxei de inchiriere si actualizarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale din imobilul Dispensar uman, situat in domeniul public al comunei Girov Vizualizeaza
3 Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe a unui teren, cu suprafata de 500mp, situat in intravilanul domeniului privat al comunei Girov atribuit in baza Legii 15/2003 doamnei Ungureanu Violeta Diana Vizualizeaza
4 Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022 Vizualizeaza
5 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2021 Vizualizeaza
6 Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si cladire "Baza sportiva" Vizualizeaza
7 Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr56/30.07.2021 privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportiva de Fotbal Girov din comuna Girov, jud. Neamt Vizualizeaza
8 Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2021 Vizualizeaza
Proiecte de hotarare luna octombrie 2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Dispozitia 149/21.10.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 28.10.2021, ora 15.00

Vizualizeaza

2 Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
3 Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea drumuri satesti comuna Girov, judetul Neamt" Vizualizeaza
4 Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului  local al comunei Girov, pe anul 20 Vizualizeaza
5 Proiect de hotarare prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Toma Vasile si vacantarea locului de consilier local Vizualizeaza
6 Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov Vizualizeaza
7 Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022 Vizualizeaza
8 Proiect de hotarare privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.54763 UAT Girov Vizualizeaza
9 Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al Comunei Girov Vizualizeaza
10 Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asocoatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", DIN Zona 1, judetul Neamt Vizualizeaza
11 Proiect de hotarare privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 30.09.2021 Vizualizeaz
Proiecte de hotarare luna noiembrie 2021
Sedinta 02.11.2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 15370/02.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta de indata pe data de 02.11.2021, ora 16.30

Vizualizeaza

2 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată din luna Noiembrie 2021 Vizualizeaza
3 Proiect de hotărâre  privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 51001  UAT Girov. Vizualizeaza
4 Proiect de hotărâre  privind  trecerea unui bun din domeniul privat al comunei GIROV  în domeniul public al comunei GIROV Vizualizeaza
5 Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu ,la concursul pentru ocuparea funcției de director a Școlii Gimnaziale “Prof. GHEORGHE DUMITREASA” comuna Girov,judetul Neamț Vizualizeaza


Sedinta 25.11.2021

Nr.crt

Document

 

Pdf

1

Anuntul 16248/19.11.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara pe data de 25.11.2021, ora 16.00

Vizualizeaza


Proiecte de hotarare luna decembrie 2021
Comuna Girov inițiază în conformitate cu Legea nr.52/2003 procedura de consultare publica pentru proiectele de hotărări de consiliu local ce vor fi propuse spre adoptare în ședința din data de 17.12.2021

Propunerile, sugestiile și opiniile persoanelor interesate, cu privire la aceste proiecte pot fi depuse la sediul primariei sau la adresa de  e-mail girov @ nt.e-adm.ro

Anunt 17226/13.12.2021 privind convocarea Consiliului Local Girov in sedinta ordinara in data de 17.12.2021, ora 14 - vizualizeaza

Proiecte de hotarare sedinta 17.12.2021 - vizualizeaza

An 2021
Registre
Registrul pentru evidenta proiectelor de hotarare
Vizualizeaza
Registrul pentru evidenta hotararilor
Vizualizeaza
Minute sedințe consiliu local pe anul 2021
Vizualizeaza
Procese verbale sedințe consiliu local pe anul 2021
Procesul verbal al sedintei din data de 08.01.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 29.01.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 17.02.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 24.02.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 30.03.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 05.04.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 23.04.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 13.05.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 26.06.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 30.07.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din luna august-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 29.09.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 28.10.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 02.11.2021-vizualizeaza

Procesul verbal al sedintei din data de 25.11.2021-vizualizeaza
Nr.
An
HCL Girov
Tip fiser: pdf
1
2021
HCL 1/08.01.2021 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domului Avasiloaiei Nicoale-Ciprian si vacantarea locului de consilier local
2
2021
HCL 2/08.01.2021 privind acoperirea definitiva a deficitului din excedentul bugetului local a Sectiunii de Dezvoltare la incheierea Exercitiului Bugetar aferent anului 2020
3
2021
HCL 3/08.01.2021 privind vanzarea prin licitatie publica a unui teren extravilan, in suprafata de 500 mp aflat in domeniul privat al comunei Girov
4
2021
HCL 4/29.01.2021 privind revocarea HCL nr. 87/18.12.2020 privind aprobarea actualizării inventarului domeniului public al comunei Girov, județul Neamt
5
2021
HCL 5/29.01.2021 privind desemnarea reprezentantului de drept al comunei Girov, în Adunarea Generală a Asociație de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Neamț"
6
2021
HCL 6/29.01.2021 privind acordarea unui ajutor de urgență
7
2021
HCL 7/29.01.2021 privind darea în folosință definitivă a 49 mp teren intravilan din domeniul privat al comunei Girov, pentru a amplasarea stâlpilor necesari realizării lucrărilor " Construire rețea fibră optică în satul Doina, comuna Girov, județul Neamț"
8
2021
HCL 8/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 doamnei Miron Andreea-Ioana
9
2021
HCL 9/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Radu Constantin
10
2021
HCL 10/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Popoaia Sergiu Ilie
11
2021
HCL 11/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Bandrabula Ioan Marius
12
2021
HCL 12/29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuințe proprietate personală acordat tinerilor în baza legii 15/2003 domnului Sava Alexandru-Andrei
13
2021
HCL 13/17.02.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile februarie, martie si aprilie 2021
14
2021
HCL 14/17.02.2021 privind modificarea HCL 87/18.12.2020 privind solicitarea de prelungire a scrisorii de garantie din partea FNGCIMM SA-IFN cu aprobarea comisionului de garantare, pentru proiectul obiectivului de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud. Neamt"
15
2021
HCL 15/24.02.2021 privind aprobarea concesionarii prin incredintare directa catre domnul Pantir Emil, a suprafetei de 2659 mp, cu NC53780 teren intravilan, situat in satul Caciulesti, din domeniul privat al comunei Girov
16
2021
HCL 16/24.02.2021 privind nominalizarea de catre consiliu local Girov a doi consilieri care vor avea calitatea de evaluatori in cadrul comisiei de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al comunei Girov
17
2021
HCL 17/24.02.2021 privind aprobarea "Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de munca de pe raza comunei girov, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare"
18
2021
HCL 18/24.02.2021 privind aprobarea scoaterii la licitatie publica a pasunilor disponibile, aflate in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt
19
2021
HCL 19/24.02.2021 privind aprobarea conditiilor de acces pe drumurile publice locale din comuna Girov, cuprinse in Acodul de reabilitare, incheiat cu SC FULL PROGRES SRL, Bistrita-Neamt, judetul Neamt pentru exploatarea agregatelor miderale din perimetrul "Caciulesti"
20
2021
HCL 20/24.02.2021 privind actualizarea sumelor , conform indicelui de inflatie pentru contractele de inchiriere a suprafetelor de pasune din domeniul privat al comunei, pentru anul 2021
21
2021
HCL 21/24.02.2021 privind actualizarea sumelor , conform indicelui de inflatie pentru contractele de concesiune incheiate pentru suprafete de teren din domeniul privat al comunei, pentru anul 2021
22
2021
HCL 22/24.02.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte propritate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003 domnului Calarasu Ioan-Fernando
23
2021
HCL 23/30.03.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.52667 UAT Girov
24
2021
HCL 24/30.03.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.52657 UAT Girov
25
2021
HCL 25/30.03.2021 privind aprobarea taxei de inchiriere si actualizarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale din imobilul Dispensar uman, situat in domeniul public al comunei Girov
26
2021
HCL 26/30.03.2021 privind modificarea art.1 din Hotararea nr.10 din 29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003 domnului Popoaia Sergiu-Ilie
27
2021
HCL 27/30.03.2021 privind modificarea art.1 din Hotararea nr.9 din 29.01.2021 privind aprobarea atribuirii unui lot de teren, pentru construirea unei locuinte proprietate personala acordat tinerilor in baza Legii 15/2003 domnului Popoaia Radu-Constantin
28
2021
HCL 28/30.03.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.53780 UAT Girov
29
2021
HCL 29/30.03.2021 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUA NEAMT" in vederea exercitarii votului
30
2021
HCL 30/30.03.2021 privind aprobarea utilizarii excedentului bugetului local rezultat la incheierea exercitiului bugetar 2020
31
2021
HCL 31/30.03.2021 privind aprobarea conditiilor de acces pe drumurile publice locale din comuna girov, cuprinse in ACRODUL DE REABILITARE nr. 2130 din 18.02.2021 incheiat cu SC FULL PROGRESS SRL, Bistrita - Neamt, judetul Neamt pentru exploatarea agregatelor minerale din perimetrul "CACIULESTI"
32
2021
HCL 32/30.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Lucrari in continuare si ramase de executat la obiectivul Retea de canalizare cu statie de epurare in sat Girov, com. Girov, judetul Neamt"
33
2021
HCL 33/30.03.2021 privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov
34
2021
HCL 34/30.03.2021 privind modificarea HCL nr.89/2020 anexa.1, pag.4 in sensul majorarii coeficientului de reducere aplicabil in cazul mijloacelor de transport hibride de la 50% la 90%
35
2021
HCL 35/05.04.2021 privind aprobarea rezilierii contractului de inchiriere nr.15443, pentru suprafata de 15 ha pajiste aflata in sola Vulpea, satul Turturesti, din domeniul privat al comunei Girov
36
2021
HCL 36/23.04.2021 cu privire la aderarea la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Zona Metropolitana Piatra Neamt"
37
2021
HCL 37/23.04.2021 privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice al comunei Girov, pe anul 2021
38
2021
HCL 38/23.04.2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2021
39
2021
HCL 39/23.04.2021 privind aprobarea executiei bugetare a comunei Girov, la data de 31.03.2021
40
2021
HCL 40/13.05.2021 privind alegerea președintelui de ședință pe lunile Mai, Iunie și Iulie  2021
41
2021
HCL 41/13.05.2021  privind modificarea HCL 15/24.02.2021 pentru aprobarea concesionării prin încredințare directă către domnul PANȚIR EMIL, a suprafeței de 2659 mp cu NC 53780 teren intravilan, situat în satul Căciulești,din domeniul privat al comunei Girov
42
2021
HCL 42/13.05.2021  privind aprobarea  concesionării prin licitație publică  asuprafeței de 2059 mp  teren  situat în satul Căciulești dindomeniul privat al comunei Girov
43
2021
HCL 43/13.05.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 15 ha  pășune  disponibilă  pentru  pășunatul  bovinelor  cetățenilor  din satul  Turturești,aflată  în  proprietatea privată a Comunei Girov, judeţul Neamţ
44
2021
HCL 44/13.05.2021 privind aprobarea –Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale în anul 2021
45
2021
HCL 45/13.05.2021 privind acordarea unui sprijin financiar pentru Parohiile din comuna Girov
46
2021
HCL 46/24.06.2021 privind modificarea si completarea Actului Constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "AQUANEAMT"
47
2021
HCL 47/24.06.2021 privind aprobarea concesionarii prin incerdintare directa catre domnul Ivan Petru, a suprafetei de 5315 mp, cu NC55589 teren curti constructii, situat in intravilanul satului Versesti, din domeniul privat al comunei Girov
48
2021
HCL 48/24.06.2021 privind modificarea HCL nr.33 din 30.03.2021, privind instituirea taxei de habitat cu destinatie si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinatie speciala de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov
49
2021
HCL 49/24.06.2021 privind aprobarea actualizarii bugetului indicativ si a cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie "Amenajare Spatiul Public de Agrement - Teren de Sport in satul Caciulesti, comuna Girov, judetul Neamt"
50
2021
HCL 50/24.06.2021 privind solicitarea de prelungire din partea F.N.G.C.I.M.M. SA-IFN, cu aparobarea comisionului de garantare , pentru obiectivul de investitii: "Modernizare drumuri locale in comuna Girov, jud. Neamt"
51
2021
HCL 51/24.06.2021 privind acordarea unui ajutor de urgenta
52
2021
HCL 52/30.07.2021 privind aprobarea unui ajutor de urgenta
53
2021
HCL 53/30.07.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile august, septembrie si octombrie
54
2021
HCL 54/30.07.2021 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al Comunei Girov pentru anul 2021
55
2021
HCL 55/30.07.2021 privind aprobarea Bugetului local al comunei Girov, pe anul 2021
56
2021
HCL 56/30.07.2021 privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportive de Fotbal Girov din comuna Girov, jud Neamt
57
2021
HCL 57/30.07.2021 privind aprobarea numarului si cuantumului burselor pe anul scolar 2020-2021 pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din comuna Girov
58
2021
HCL 58/24.08.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Girov
59
2021
HCL 59/24.08.2021 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 30.06.2021
60
2021
HCL 60/24.08.2021 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii a suprafetei de teren de 528mp, NC55312, intravilan apartinand domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt
61
2021
HCL 61/24.08.2021 privind acordarea acordului de principiu privind participarea la Zona Urbana Functionala(ZUF) Piatra Neamt pentru implementarea Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru perioada de programare 2021-2027
62
2021
HCL 62/17.09.2021 privind asumarea/neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de licitatie aferente "Programul pentru scoli", pentru anul scolar 2021-2022
63
2021
HCL 63/29.09.2021 privindprivind modificarea HCL nr.25/30.03.2021 aprobarea taxei de inchiriere si actualizarea spatiilor cu destinatia de cabinete medicale din imobilul Dispensar uman, situat in domeniul public al comunei Girov
64
2021
HCL 64/29.09.2021 privind privind aprobarea vanzarii directe a unui teren, cu suprafata de 500mp, situat in intravilanul domeniului privat al comunei Girov atribuit in baza Legii 15/2003 doamnei Ungureanu Violeta Diana
65
2021
HCL 65/29.09.2021 privind  indexarea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2022
66
2021
HCL 66/29.09.2021 privindaprobarea rectificarea Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2021
67
2021
HCL 67/29.09.2021 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a terenului de sport Stadion si cladire "Baza sportiva"
68
2021
HCL 68/29.09.2021 privind modificarea si completarea HCL nr56/30.07.2021 privind aprobarea finantarii Asociatiei Sportiva de Fotbal Girov din comuna Girov, jud. Neamt
69
2021
HCL 69/29.09.2021 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2021
70
2021
HCL 70/29.09.2021 privind revocarea HCL nr 47/24.06.2021
71
2021
HCL 71/29.09.2021 privind modificarea Regulamentului anexa a HCL 33/30.03.2021, privind instituirea taxei de habitat cu destinatia speciala de salubritate
72
2021
HCL 72/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Extindere retea de alimentare cu apa in comuna Girov, judetul Neamt"
73
2021
HCL 73/28.10.2021 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii "Modernizare retea drumuri satesti comuna Girov, judetul Neamt"
74
2021
HCL 74/28.10.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului  local al comunei Girov, pe anul 2021
75
2021
HCL 75/28.10.2021 prin care se ia act de incetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Toma Vasile si vacantarea locului de consilier local
76
2021
HCL 76/28.10.2021 privind aprobarea modificarii organigramei si Statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Girov
77
2021
HCL 77/28.10.2021 privind alegerea presedintelui de sedinta pe lunile noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie
78
2021
HCL 78/28.10.2021privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in CF nr.54763 UAT Girov
79
2021
HCL 79/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a consiliului local al Comunei Girov
80
2021
HCL 80/28.10.2021 privind aprobarea documentatiei de atribuire aferente contractului Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare a unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asocoatiei de Dezvoltare Intercomunitara "ECONEAMT", DIN Zona 1, judetul Neamt
81
2021
HCL 81/28.10.2021 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 30.09.2021
82
2021
HCL 82/28.10.2021 privind ajustarea-actualizarea devizului general - rest de executat, care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"
83
2021
HCL 83/28.10.2021 privind modificarea amplasamentului suprafetei de pasune de 12 ha, din contractul de pasunat nr.5623 din 07.04.2020, NCP 51001, sat Turturesti aflat in proprietatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt
84
2021
HCL 84/02.11.2021 privind alegerea președintelui de ședință pentru ședința de îndată din luna
85
2021
HCL 85/02.11.2021 privind  aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 51001 UAT Girov
86
2021
HCL 86/02.11.2021 privind trecerea unui bun din domeniul privat al comunei GIROV în domeniul public al comunei GIROV
87
2021
HCL 87/02.11.2021 privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu ,la concursul pentru ocuparea funcției de director a Școlii Gimnaziale “PROF. GHEORGHE DUMITREASA”comuna Girov,judetul Neamț
88
2021
HCL 88/25.11.2021 privind aprobarea modificării Bugetului Local al comunei Girov
89
2021
HCL 89/25.11.2021 privind completarea și modificarea Programului anual al Achizițiilor publice al comunei Girov pentru anul 2021
90
2021
HCL 90/25.11.2021 privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în CF nr. 55589 UAT Girov
91
2021
HCL 91/25.11.2021 privind vânzarea directă, în condițiile legii a suprafeței de teren de 944 mp, NC 56930, aflat în intravilanul domeniului privat al comunei Girov, județul Neamț
92
2021
HCL 92/25.11.2021 privind privind vânzarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 140 mp, NC 56929,situat în satul Turturești, comuna Girov, aflat în intravilanul domeniului privat al comunei Girov, județul Neamț
93
2021
HCL 93/25.11.2021 privind vânzarea prin licitație publică a suprafeței de teren de 212 mp, NC 56922,situat în satul Girov, comuna Girov, aflat în intravilanul domeniului privat al comunei Girov, județul Neamț
94
2021
HCL 94/25.11.2021 privind modificarea HCL 83/28.10.2021 privind modificarea amplasamentului suprafetei de pasune de 12 ha, din contractul de pasunat nr.5623 din 07.04.2020, NCP51001
95
2021
HCL 95/25.11.2021 privind trecerea unui bun din domeniul privat al comunei Girov in  domeniul public al comunei Girov
96
2021
HCL 96/25.11.2021 privind ajustarea-actualizarea devizului general - rest de executat, care se finanteaza de la bugetul local multianual, pentru obiectivul de investitie "Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Girov, judetul Neamt"
97
2021
HCL 97/17.12.2021 privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul 2022-2023 a Scolii Gimnaziale "Prof. Gheorghe Dumitreasa, comuna Girov, judetul Neamt"
98
2021
HCL 98/17.12.2021 privind atestarea "Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al comunei Girov, judetul Neamt"
99
2021
HCL 99/17.12.2021 privind trecerea unui bun din domeniul public al comunei Girov in domeniul public al judetului Neamt
100
2021
HCL 100/17.12.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei Girov, pe anii 2021-2027
101
2021
HCL 101/17.12.2021 privind completarea si modificarea Programului Anual al Achizitiilor Publice al comunei Girov pentru anul 2021
102
2021
HCL 102/17.12.2021 privind aprobarea modificarii inventarului domeniului privat al comunei Girov, judetul Neamt
103
2021
HCL 103/17.12.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2021
104
2021
HCL 104/17.12.2021 privind alocarea unor sume de bani pentru diferite activitati social-culturale din capitolul "Cultura, Recreere si Religie", cod 67.02, pe anul 2021
105
2021
HCL 105/17.12.2021 privind completarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Comunei Girov, judetul Neamt
106
2021
HCL 106/17.12.2021 privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, incasarea si administrarea acesteia, precum si a tarifului solicitat de SC Brantner Servicii Ecologice SRL de salubrizare pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) de pe raza UAT Comuna Girov
107
2021
HCL 107/17.12.2021 privind acordarea unor ajutoare de urgenta
108
2021
HCL 108/17.12.2021 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 5623/07.04.2020 pentru suprafata de pajiste de 24.54ha incheiat intre Enache Vasile si UAT Girov, aflata in propritatea privata a Comunei Girov, judetul Neamt
109
2021
HCL 109/17.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Lucrari in continuare si ramase de executat la obiectivul Retea de canalizare cu statie de epurare in sat Girov, comuna Girov, judetul Neamt"
110
2021
HCL 110/17.12.2021 privind aprobarea contului de inchidere a exercitiului bugetar la data de 17.12.2021
111
2021
HCL 111/21.12.2021 privind aprobarea modificarii HCL 109/17.12.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si asigurarii cofinantarii obiectivului de investitie "Lucrari in continuare si ramase de executat la obiectivul Retea de canalizare cu statie de epurare in sat Girov, comuna Girov, judetul Neamt"
112
2021
HCL 112/21.12.2021 privind aprobarea rectificarii Bugetului local al Comunei Girov, pe anul 2021

  COMUNA GIROV

  str.Calea Romanului, nr.337


  Loc Girov, jud. Neamț

  girov @ nt.e-adm . ro

  www.girov.ro

  Newsletter